Czech-Liechtenstein joint Commission of Historians

Basic information

 • Present

  V současné době Česko-lichtenštejnská komise pokračuje ve své činnosti ve druhém období a zaměřuje se především na ty oblasti vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko, které byly v souhrnné zprávě charakterizovány jako nejzávažnější desiderata.
   

  Memorandum
 • Rozhodnutí o novém mandátu pro činnost komise

  Přijetím dodatku k Memorandu o porozumění ze 7. dubna 2010 byla činnost Česko-lichtenštejnské komise historiků obnovena na další období 2016–2018.

 • Předložení Souhrnné zprávy Česko-lichtenštejnské komise historiků

  Po třech letech práce, dne 13. ledna 2014, komise představila ministrům zahraničí obou zúčastněných států a prostřednictvím tisku i široké veřejnosti Souhrnnou zprávu, v níž publikovala dosavadní závěry své činnosti. Tato zpráva byla ministerstvy akceptována a posléze mohla být ve dvou jazykových mutacích vydána knižně. V české verzi vyšla v podobě publikace nazvané „Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků. Brno, Matice moravská 2014“. 

 • Zahájení prvního období činnosti komise

  K 1. lednu 2011 zahájila Česko-lichtenštejnská komise svoji činnost. Do konce mandátu k 31. 12. 2013 proběhla ve Vídni, v Brně, ve Vaduzu a v Praze řada pracovních jednání i veřejných popularizačních aktivit. Komise uspořádala sérii workshopů a připravila k vydání řadu odborných publikací v českém i německém znění.

 • Podepsání „Memoranda o porozumění“

  Dne 7. dubna 2010 podepsali ministryně Aurelia Frick a ministr Jan Kohout ve Vaduzu zvláštní „Memorandum o porozumění“, jehož předmětem bylo založení Česko-lichtenštejnské komise historiků. V uvedeném dokumentu byly definovány cíle, pracovní postupy, financování a práce s veřejností. Práce Česko-historické komise historiků byla charakterizována jako nezávislá na politických orgánech. 

 • Založení komise

  Dne 8. dubna 2009 podepsali v Praze lichtenštejnská ministryně zahraničí Aurelia Frick a český ministr zahraničí Jan Kohout „Společné prohlášení o navázání diplomatických vztahů mezi Knížectvím Lichtenštejnsko a Českou republikou“. V návaznosti na to bylo vyhlášeno „Memorandum o porozumění a budoucí spolupráci“ mezi oběma státy. V tomto dokumentu bylo mimo jiné předpokládáno založení „společné Česko-lichtenštejnské komise historiků“, která by se měla zabývat „společnými dějinami Čech, Moravy a Slezska a Lichtenštejnského knížecího domu, ale také vztahů obou zemí ve 20. století“, a sice s cílem přispět k oboustrannému porozumění těmto společným dějinám, jejich nadějím a výzvám a tím vytvořit základnu pro budoucí plodnou spolupráci.“

  Založení Česko-lichtenštejnské komise historiků bylo důležitým průvodním opatřením při procesu navázání diplomatických vztahů. Komise měla osvětlit historické otázky, jejichž řešení bylo stavem panujícím v letech 1945–2009 blokováno.